ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ»

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


Общата цел на настоящия проект е да подпомогне развитието на "Хелти барс" ООД чрез създаването на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

С изпълнението на проекта ще се постигне устойчива заетост във фирмата чрез професионална квалификация и придобиване на специфичен опит, което е в пълно съответствие с основната цел на процедура “Ново работно място 2015” - да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Чрез развитието на новонаетите безработни и неактивни лица, посредством квалификация и опит, ще им се даде възможност да повишат стандарта си на живот и да продължат кариерното си развитие. Същевременно дружеството ще успее трайно да се установи на пазара и да стимулира устойчивия си разтеж.

Общата цел на проекта е в пълно съответствие със стратегическата цел на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Общата цел на проекта ще бъде постигната посредством изпълнението на четири специфични цели.

  • Специфична цел 1 - наемане и осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица за срок от дванадесет месеца.
  • Специфична цел 2 - запазване поне на половината създадени работни места за минимум дванадесет месеца след приключване на проекта.
  • Специфична цел 3 - професионална квалификация за наетите по проекта безработни и неактивни лица, което ще доведе до повишаване на тяхната конкурентоспособност и по-лесна интеграция в предприятието и на пазара на труда.
  • Специфична цел 4 - закупуване на ДМА за новоразкритите работни места, с цел тяхната устойчивост във времето.

С реализирането на дейностите по проекта, новонаетите служители ще повишат своята конкурентоспособност, като голяма част от тях ще имат възможност да останат във фирмата. На останалите ще се даде шанс за по-лесна интеграция на пазара на труда, следствие от придобития опит и квалификация. След изпълнението на проекта, дружеството ще разполага с квалифициран и опитен персонал, поради което ще се намали производствения брак и ще се даде възможност на "Хелти барс" ООД трайно да се установяване на пазара и да създаде устойчива заетост.

Единен информационен портал: www.eufunds.bg