СЪОБЩЕНИЕ:

10. 04. 2023 г.

„ХЕЛТИ БАРС“ ООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА  BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 

„Хелти Барс" ООД стана бенефициент и изпълнява проект „Технологична модернизация в предприятието“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004-0869-С01 по процедура  чрез подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът има за своя основна цел повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване производствените разходи и оптимизиране производствената верига в предприятието за производството на протеинови барове.

Това ще бъде осъществено чрез придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разнообразяване на предлаганите продукти. Тя се състои в придобиването на ново производствено оборудване:  две темпериращи машини и един смесител със SZ-рамена.

Инвестиционното предложение е насочено към :

- Повишаване ефективността на производствените процеси в предприятието чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на трите нови машини. С тях почти изцяло ще се автоматизират производствените процеси и ще се постигне максимална продукция без използване на повече ресурси (електроенергия, труд, суровини).

- Постигане на по-висока производителност и намаляване на общите производствени разходи на предприятието и оттам – на производствените разходи на единица продукция чрез елиминиране на ръчния труд и автоматизация на производството.

- Оптимизиране производствената верига в предприятието чрез функционално свързване на двете машини за темпериране на шоколад с притежаваните машини за тункване на барове.

Това ще бъде постигнато чрез инвестиция в размер на 696 087.72 лв., от които 348 043.86  лв. безвъзмездна финансова помощ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на инвестиционно предложение кумулативно ще доведе до цифровизация на производствените процеси и разнообразяване на произвежданите барове, ще подпомогне предприятието да подобри производителността си. Дружеството ще подобри и разнообрази предлаганите продукти в условията на оптимизиран производствен процес

Проектът е с продължителност на изпълнение 12 месеца.